20 อันดับ มหาวิทยาลัยรัฐ ที่ได้รับความนิยมากสุดในปี 2567

ที่ผ่านมานั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ Unirank จัดอันดับมหาวิทยาลัยรัฐยอดนิยมในประเทศไทยปี 2567 “Unirank Top Universities in Thailand 2024 Thai University Ranking ประจำเดือนกรกฎาคม (July edition)
โดยในปี 2024 มี 123 สถาบันอุดมศึกษาของไทยที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือก uniRank ซึ่งอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สำหรับ 20 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐ ดังนี้
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.